Informacja o wysokości opłat przekazywana jest w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca na adres mailowy podany przez rodziców/prawnych opiekunów.
Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia informacji na konto przedszkola:
51 1050 1520 1000 0023 5320 3710
Należy wpłacać dokładną kwotę z rachunku, a w tytule przelewu podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

UCHWAŁA NR LVI /876/2018 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1875 ze zmianami) oraz art. 52 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203), art 13 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 59 ze zmianami), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Tarnowo Podgórne,
2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów,
3) wielodzietnej rodzinie – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowo Podgórne,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
§ 2. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Poza czasem określonym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatnie.

 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
  przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
  § 4. 1. Wysokość opłaty, o któej mowa w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu o 50 % w przypadku, gdy ze świadczeń przedszkola korzysta:
  1) dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952),
  2) drugie dziecko w rodzinie, w której jest dwoje dzieci i dzieci te korzystają z usług przedszkola lub żłobka na terenie Gminy.
 2. Zwolnione z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 są:
  1) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności,
  2) dzieci z rodzin wielodzietnych.
 3. Z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 można zwolnić na okres do trzech miesięcy od momentu zgłoszenia, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uzasadniających takie działanie, a w przypadku śmierci rodzica do sześciu miesięcy.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.