Dyrektor: Małgorzata Szabłowska – tel. 502 324 428
mail: m.szablowska@interia.pl
Rada Rodziców: Przewodnicząca – Agata Górka
Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu w Lusowie

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.

Informację przygotował(a): Joanna Trzebuchowska

Opublikował(a): Joanna Trzebuchowska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: